Javni oglas za izražavanje interesa za imenovanje u Komisiju za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora

Javni oglas za izražavanje interesa za imenovanje u Komisiju za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora

Pon, 03. Feb. 2020.


Javni oglas za izražavanje interesa za imenovanje u Komisiju za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora

I

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje javni oglas za izražavanje interesa za imenovanje članova Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora (u daljnjem tekstu „Komisija“).
Upravno vijeće Komore želi putem ovog javnog oglasa prikupiti informacije o licenciranim ovlaštenim revizorima koji ispunjavaju minimalne uslove propisane zakonom i aktima Komore, te izvršiti selekciju ovlaštenih revizora koji će, u svojstvu kandidata, biti predloženi Skupštini Komore na imenovanje za člana Komisije.
Imenovanje članova Komisije provodi se na objektivan način kako bi se spriječio sukob interesa između lica koje provode nadzor i provjeru kvaliteta rada i revizorskog društva koje je predmet provjere. Za svoj rad Komisija odgovara Skupštini.
Komisija provodi nadzor nad kvalitetom rada revizorskih društava, kvalitetom provedbe revizijskih angažmana, ugovorenih naknada za obavljene revizije, ocjenjuje sistem unutrašnje kontrole kvaliteta društva za reviziju, provjerava vlasničku i upravljačku strukturu i provjerava druga područja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i MSKK. Sa imenovanim članovima će se se zaključiti ugovor o djelu.

II

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove: 

  • posjedovanje diplome ekonomskog fakulteta sa najmanje 180 ili 240 ECTS bodova,   
  • obavezno posjedovanje licence ovlaštenog revizora, 
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima neovisne revizije, u svojstvu ovlaštenog revizora ili na poslovima kontrole kvalitete, 
  • poznavanje rada na računaru, 
  • vozačka dozvola B kategorije,  
  • poželjno poznavanje engleskog jezika, 
  • da nije krivično osuđivan iz oblasti privrednog poslovanja i sigurnosti platnog prometa te da se ne vodi krivični postupak (dostavlja se ovjerena izjava kandidata)

III

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti biografiju sa osobnim podacima i dokaze o ispunjavanju pobrojanih uslova iz tačke II Oglasa (original ili ovjerene kopije).
Prethodnu provjeru stručnih sposobnosti kandidata putem intervjua sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove oglasa obavit će komisija koju iz svog sastava imenuje Upravno vijeće Komore.
Nakon obavljenog intervjua odnosno provjere stručnih sposobnosti, kandidati koji budu obaviješteni će trebati naknadno dostaviti uvjerenje/potvrdu izdatu od strane nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak i uvjerenje/potvrdu izdatu od strane nadležnog organa unutrašnjih poslova da nije krivično osuđivan iz oblasti privrednog poslovanja i sigurnosti platnog prometa.

IV

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave ovog oglasa.
Prijave dostaviti poštom sa naznakom:  “Javni oglas za za izražavanje interesa za imenovanje u  Komisiju za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora“, na adresu: Revizorska komora Federacije BiH, La Benvolencija br.8, 71000 Sarajevo.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Za sva pitanja u vezi ovog Oglasa na raspolaganju su telefoni Revizorske komore FBiH: 
033/264-385 ili 062/677-500, odnosno E-mail adrese: info@rkfbih.ba i revizorskakomora@bih.net.ba
 

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7