Nadzor

Nadzor i kontrola kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora

Kontrola kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora utvrđena je odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br.15/21) – Zakon.

Sistem nadzora kvaliteta rada organizuje se na način nezavisan o ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju koji su predmet provjere i podložan je javnom nadzoru.

Kontrola kvaliteta rada obavlja se na objektivan način i u postupku koji isključuje bilo kakav sukob interesa između lica koja obavljaju provjeru kvaliteta rada i društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora.

Komora obavlja kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora radi provjere da li se pri obavljanju revizije postupa u skladu sa MSR, odredbama Zakona i drugim pravilima revizorske struke.

Kontrola kvaliteta rada podliježe nadzoru koji obavlja Odbor za javni nadzor.

U postupku kontrole kvaliteta rada primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako Zakonom nije drukčije uređeno.

Kontrola kvaliteta rada društva za reviziju se osigurava:

a) praćenjem, prikupljanjem i provjerom izvještaja i obavještenja koja Komori podnose društva za reviziju i licencirani ovlašteni revizori, u skladu sa Zakonom;

b) obavljanjem neposredne kontrole kvaliteta rada društava za reviziju;

c) izricanjem mjera u postupku kontrole kvaliteta, u skladu sa Zakonom.

Odredbe vezano za vršenje nadzora i kontrole kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora koji obavlja Komora koje su propisane Zakonom, detaljnije se uređuju Pravilnikom o nadzoru i kontroli kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora, a metodologija se utvrđuje posebnim aktom o metodologiji obavljanja provjere kvalitete rada.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7