Tijela Komore

Tijela Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine su: Skupština, Upravno vijeće, Predsjednik, Komisija za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora, Odbor za nadzor finansijskog poslovanja i Disciplinsko vijeće.

Skupština Komore:

 • donosi Statut uz prethodnu saglasnost Ministarstva i druge opće akte Komore;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • utvrđuje program i plan rada, finansijski plan Komore i usvaja finansijske izvještaje, te na prijedlog Upravnog vijeća usvaja godišnje izvještaje o radu Komore;
 • donosi Odluku o iznosu članarine, uz prethodnu saglasnost Ministarstva;
 • utvrđuje visinu naknada i ostalih prihoda Komori;
 • donosi Kodeks profesionalne etike revizora;
 • utvrđuje pravila nadzornog i kontrolnog postupka;
 • donosi Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora;
 • utvrđuje Tarifu revizorskih usluga, uz saglasnost Ministarstva;
 • bira članove Upravnog vijeća, predsjednika Komore i članove drugih tijela određenih Statutom;
 • imenuje članove Komisije za nadzor;
 • donosi Pravilnik o naknadi odnosno troškovima članova tijela Komore koje bira Skupština;
 • donosi Pravilnik o nagradama i priznanjima, u kojem slučaju donosi i odluke o dodjeli nagrada i priznanja.
 • po potrebi, donosi i druge opće akte u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Skupština može razmatrati i svako drugo pitanje iz nadležnosti Komore i o njemu donositi odluke.

Upravno vijeće čini 7 članova i to: Predsjednik Komore, koji je član Upravnog vijeća po funkciji, predstavnik Ministarstva finansija FBiH i pet članova koje bira Skupština. Članovi Upravnog vijeća biraju se uz uvažavanje profesionalnih načela, regionalne i druge zastupljenosti.

Upravno vijeće:

 • predlaže programe rada i razvoja Komore te prati njihovo provođenje;
 • predlaže donošenje godišnjeg izvještaja o radu Komore;
 • utvrđuje minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije;
 • utvrđuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvalitete rada;
 • donosi godišnji plan direktnih nadzora;
 • predlaže Tarifu revizorskih usluga;
 • predlaže iznos članarine;
 • predlaže visinu iznosa za naknade i ostale prihode Komori;
 • daje članovima Komore stručna mišljenja i obrazloženja;
 • daje prijedlog Ministarstvu za oduzimanje dozvole za rad društvima za reviziju i ovlašenim revizorima koji su zaposleni u društvima za reviziju;
 • odlučuje o učlanjivanju Komore u međunarodna udruženja revizora, te druge srodne strukovne domaće i međunarodne organizacije;
 • imenuje predstavnike Komore u udruženja odnosno organizacije iz prethodne tačke;
 • sastavlja druge izvještaje i dostavlja druge podatke Odboru za javni nadzor radi provođenja javnog nadzora u skladu sa članom 66. Zakona;
 • odlučuje u drugom stepenu o pojedinačnim aktima tijela Komore;
 • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Komore;
 • donosi opće akte iz područja radnih odnosa;
 • donosi druge opće akte i odluke određene Zakonom i ovim Statutom, koji nisu u nadležnosti Skupštine;
 • obavlja druge stručne zadatke povezane s razvojem revizorske struke u skladu sa Statutom Komore

Za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti, Upravno vijeće imenuje radna tijela, odnosno odbore u skladu sa Statutom Komore.

Predsjednik Komore ima sljedeće nadležnosti:

 • zastupa i predstavlja Komoru;
 • vodi poslovanje Komore;
 • po funkciji saziva i predsjedava sjednicama Upravnog vijeća, potpisuje pripreme prijedloga odluka Upravnog vijeća i odgovora za njihovo izvršenje;
 • odgovara za rad stručne službe Komore te u sklopu toga daje naloge sekretaru Komore i nadzire njegov rad;
 • donosi odluke u ostvarivanju pojedinačnih prava i obveza čla¬nova Komore za koje nije nadležno Upravno vijeće ili drugo tijelo;
 • potpisuje rješenja, odluke i druge akte koje donosi Upravno vijeće Komore iz svoje nadležnosti;
 • predlaže Upravnom vijeću poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s razvojnom strategijom Komore, te sklapa poslove u interesu i za dobrobit Komore;
 • imenuje radna tijela prema potrebi, te im dodjeljuje zadatke;
 • daje saopštenja za javnost ili za to ovlašćuje određenu osobu;
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore odnosno druge poslove koje mu povjere Skupština ili Upravno vijeće.

Komisija za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora obavlja nadzor  i  provjeru  kvalitete  rada  društava za reviziju i ovlaštenih revizora, u skladu sa Zakonom, Statutom Komore i posebnim Pravilnikom, te prema metodologiji i planu koje će utvrditi Upravno vijeće.

Odbor za nadzor finansijskog poslovanja najmanje jednom polugodišnje pregleda novčano poslovanje Komore i finansijske izvještaje. O svom radu Odbor podnosi izvještaj svake godine Skupštini Komore.

Disciplinsko vijeće provodi disciplinski postupak uz shodnu primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na zaposlene u organima uprave, te u skladu Statutom i posebnim općim aktom.

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7