Tijela Komore

Tijela Komore su: Skupština, Upravno vijeće, predsjednik Komore i druga tijela Komore.

Nadležnosti, zadaci i način rada tijela Komore određuju se Zakonom i Statutom Komore.

Skupština Komore:

 • donosi Statut uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija i druge opće akte Komore;
 • donosi Odluku o iznosu članarine uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija;
 • utvrđuje pravila nadzornog i kontrolnog postupka;
 • bira članove Upravnog vijeća, predsjednika Komore i članove Disciplinskog vijeća, Odbora za nadzor finansijskog poslovanja i Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora;
 • utvrđuje program i plan rada, finansijski plan Komore i usvaja finansijske izvještaje, te utvrđuje godišnji izvještaj o radu i dostavlja ga Odboru za javni nadzor na razmatranje u roku od 15 dana od dana usvajanja na Skupštini.

Skupština može odlučivati i o drugim pitanjima određenim Statutom.

Upravno vijeće:

 • predlaže programe rada i razvoja Komore te prati njihovo provođenje;
 • predlaže iznos članarine;
 • utvrđuje minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije;
 • utvrđuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvaliteta rada;
 • obavlja druge stručne zadatke i usluge povezane sa razvojem revizorske struke u skladu sa Statutom Komore;
 • daje članovima Komore stručna mišljenja i obrazloženja ako oni to zatraže;
 • donosi pravilnike i akte u skladu sa Statutom Komore i
 • obavlja i druge zadatke određene Statutom Komore.

Za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti, Upravno vijeće imenuje radna tijela, odnosno odbore u skladu sa Statutom Komore.

Predsjednik Komore ima sljedeće nadležnosti:

 • zastupa i predstavlja Komoru;
 • vodi poslovanje Komore;
 • po funkciji saziva i predsjedava sjednicama Upravnog vijeća, potpisuje pripreme prijedloga odluka Upravnog vijeća i odgovora za njihovo izvršenje;
 • odgovara za rad stručne službe Komore te u sklopu toga daje naloge sekretaru Komore i nadzire njegov rad;
 • donosi odluke u ostvarivanju pojedinačnih prava i obveza čla¬nova Komore za koje nije nadležno Upravno vijeće ili drugo tijelo;
 • potpisuje rješenja, odluke i druge akte koje donosi Upravno vijeće Komore iz svoje nadležnosti;
 • predlaže Upravnom vijeću poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s razvojnom strategijom Komore, te sklapa poslove u interesu i za dobrobit Komore;
 • imenuje radna tijela prema potrebi, te im dodjeljuje zadatke;
 • daje saopštenja za javnost ili za to ovlašćuje određenu osobu;
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore odnosno druge poslove koje mu povjere Skupština ili Upravno vijeće.

Komisija za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora obavlja neposrednu kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora  u skladu sa Zakonom, Statutom Komore i posebnim Pravilnikom, te prema metodologiji i planu koje utvrđuje Upravno vijeće.

Odbor za nadzor finansijskog poslovanja  pregleda novčano poslovanje Komore i finansijske izvještaje.

Disciplinsko vijeće provodi disciplinski postupak uz shodnu primjenu zakona i drugih propisa, te u skladu sa Statutom i posebnim općim aktom (Pravilnik o disciplinskom postupku).

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7