O Komori

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine (RKFBiH, Komora) je stručna organizacija društava za reviziju i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriji Federacije BiH, koja ima svojstvo pravnog lica, a obavlja poslove u okviru javnih ovlaštenja povjerenih Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 83/09)

Komora je samostalna i neovisna u svom radu,  a podvrgnuta je javnom nadzoru od strane Odbora za javni nadzor u skladu sa Zakonom.

Članovi Komore su društva za reviziju i ovlašteni revizori koji posjeduju licencu Federalnog ministarstva finansija (Ministarstvo).

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine je upisana u Registar udruga u Federaciji BiH, koji se vodi pri Federalnom ministarstvu pravde pod registarskim brojem 1216. Knjiga II registra, dana 05.01.2011. godine.

Sjedište Komore je u Sarajevu, ulica Mis Irbina br.5.

Komora ima nadležnost i obavlja zadatke na području usluga revizije i drugih stručnih područja u vezi sa revizijom, a naročito:

 • određuje visinu članarine i drugih prihoda,
 • brine se o ugledu revizorske profesije,
 • izrađuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvaliteta rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
 • nadzire kvalitet rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora, prema potrebi vodi postupke te poduzima potrebne mjere da se utvrđene nepravilnosti uklone i sankcionišu, o čemu svakih šest mjeseci obavještava Ministarstvo.

Osim nadležnosti i zadataka iz prethodnog stava, Komora:

 • utvrđuje i donosi tarifu revizorskih usluga, uz saglasnost Ministarstva;
 • utvrđuje minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije;
 • donosi Kodeks profesionalne etike revizora;
 • propisuje uslove osiguranja društava za reviziju od odgovornosti za štetu;
 • prati provedbu propisa, predlaže izmjenu propisa i učestvuje u postupku donošenja ili izmjene propisa, prati i proučava odnose i pojave koji su od interesa za uređenje, položaj i rad te unapređenje revizorske struke i djelatnosti, unapređuje materijalne, strukovne i druge interese revizorske struke;
 • dostavlja godišnji izvještaj o radu Odboru za javni nadzor na razmatranje u roku od 15 dana od dana usvajanja na Skupštni Komore;
 • sarađuje sa Komisijom za računovodstvo i reviziju i stručnim udruženjima na programu obrazovanja revizora;
 • organizira i provodi stručno osposobljavanje ovlaštenih revizora te stalno stručno usavršavanje;
 • uspostavlja i razvija saradnju s domaćim i stranim, te međunarodnim organizacijama računovođa i revizora i drugim srodnim organizacijama;
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom, podzakonskim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore.
   

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7