Konkurs za prijem u radni odnos

Konkurs za prijem u radni odnos

Čet, 20. Jun. 2024.


Konkurs za prijem u radni odnos - Stručni saradnik na poslovima nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora – 1 izvršilac

REVIZORSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
objavljuje
KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
na poslovima:
Stručni saradnik na poslovima nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora – 1 izvršilac

1. Posebni uslovi:

 • Diploma visoke stručne spreme sa najmanje 180 ili 240 ECTS bodova,
 • Ovlašteni revizor s najmanje pet godina iskustva na poslovima revizije,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Poželjno znanje engleskog jezika,
 • Da nije krivično osuđivan/a iz oblasti privrednog poslovanja i sigurnosti platnog prometa te da se ne vodi krivični postupak (dostavlja se ovjerena izjava kandidata)

2. Opis poslova:

Obavlja poslove vezano za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora, u skladu s Zakonom i aktima Komore, a posebno:

 • Prima, pregleda i analizira izvještaje, obavještenja i druge informacije koje društva za reviziju i druga lica dostavljaju Komori za potrebe nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora,
 • Procjenjuje usklađenost izvještaja i drugih traženih podataka sa zakonskim uslovima i pravilima struke,
 • Prikuplja i analizira obavijesti i informacije iz drugih izvora, a vezane uz obavljanje usluga revizije i rad društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora,
 • Učestvuje u izradi plana nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora.
 • Prema planu i programu nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora i/ili na temelju odluke Upravnog vijeća ukoliko se radi o vanrednom nadzoru i kontroli, učestvuje u provođenju indirektnog i direktnog nadzora i kontrole kao član Komisije, sastavlja zapisnik o nadzoru i kontroli, daje nalog za otklanjanje nepravilnosti, vrši obradu i analizu podataka u vezi sa nadzorom i kontrolom, u obimu ovlaštenja utvrđenih Zakonom i aktima Komore.
 • Izvještava Upravno vijeće o provodjenju plana nadzora i kontrole.
 • Kao član Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora učestvuje u sačinjavanju detaljnog izvještaja o obavljenoj kontroli kvaliteta rada društva za reviziju koji Komisija dostavlja Upravnom vijeću Komore, Odboru za javni nadzor i društvu za reviziju kod kojeg je izvršena kontrola kvaliteta rada.
 • Kao član Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora učestvuje u sačinjavanju Godišnjeg izvještaja o kontroli kvaliteta rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora koji Komisija za nadzor dostavlja Upravnom vijeću, Skupštini i Odboru za javni nadzor.
 • Učestvuje u izradi i redovnom ažuriranju pravila nadzornog i kontrolnog postupka, minimalne metodolgije obavljanja provjere kvaliteta rada i minimalnog oblika i sadržaja radne dokumentacije revizije.  
 • Obavlja i druge poslove vezano za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora, u skladu s aktima Komore.

Obavlja i druge poslove u skladu s Zakonom i aktima Komore, po nalogu Predsjednika i Upravnog vijeća, a posebno:

 • Učestvuje u pripremi i izvođenju programe kontinuiranje profesionalne edukacije licenciranih ovlaštenih revizora u skladu sa planom edukacije Komore, a na osnovu stečene obuke u organizaciji Komore.
 • Kontrolira tačnost i urednost vođenja prihoda i rashoda Komore.
 • Vodi brigu o finansijskom stanju Komore i o tome izvještava Predsjednika Komore i Upravno vijeće Komore.
 • Učestvuje u sastavljanju godišnjih finansijskih izvještaja.

3.  Kandidati su dužni uz prijavu priložiti:

 • Dokaze o ispunjavanju traženih uslova (originale ili ovjerene fotokopije ne starije od 6 mjeseci).
 • Kratku biografiju (CV) i
 • Raspoložive preporuke.

4. Nakon pregleda prijava, izvršit će se prethodna provjera stručnih sposobnosti odgovarajućih kandidata koji zadovoljavaju kriterije, odnosno ispunajvaju posebne uslove.

5. Kandidati za koje komisija za prethodnu provjeru stručnih sposobnosti utvrdi da zadovoljavaju posebne uslove, dužni su u roku od pet dana dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog općinskog suda (ne starije od 3 mjeseca).

6. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od jednu godinu, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

7. Prijavu sa potpunom dokumentacijom sa naznakom „Prijava na Konkurs za Stručnog saradnika na poslovima nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora u Revizorskoj komori FBiH“ dostaviti poštom na adresu:

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
La Benevolencija broj 8
71000 Sarajevo

 

Informacije: telefon: 033 264-385, e-mail: info@rkfbih.ba

8. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

9. Konkurs ostaje otvoren do popune navedene pozicije.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7