Obavijest - sjednica Skupštine Komore 10.03.2022 godine, sa početkom u 10,00 sati

Obavijest - sjednica Skupštine Komore 10.03.2022 godine, sa početkom u 10,00 sati

Sri, 23. Feb. 2022.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine će se održati online

Na osnovu  člana 10. stav 1. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o sazivanju

Sjednice Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine
koja će se održati 10.03.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati

Sjednica će biti održana elektronskim putem, odnosno online, koristeći  Zoom aplikaciju, putem linka za pristup sjednici koji će članovima Skupštine koji se prijave za prisustvo i učešće u radu sjednice biti dostavljen prije početka iste.

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine,
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
 3. Usvajanje Izvještaja o radu Komore i Finansijskog izvještaja za 2021. godinu, sa Izvještajem Odbora za nadzor finansijskog poslovanja,
 4. Godišnji izvještaj kontroli kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora za 2021. godinu
 5. Utvrđivanje Plana rada i Finansijskog plana za 2022. godinu,
 6. Donošenje Pravilnika o nadzoru i kontroli kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora,
 7. Izbor u tijela Komore:
  1. Izbor predsjednika Komore,
  2. Izbor jednog člana Upravnog vijeća.

Predloženi dnevni red sjednice Skupštine, u skladu sa članom 7. Poslovnika o radu Skupštine,  može se nadopunjavati dodatnim prijedlozima ako su isti u pisanom obliku dostavljeni Upravnom vijeću najmanje 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine. Prijedlozi koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, odnosno u  formi koja omogućava izjašnjavanje glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima. Članovi Skupštine, u skladu sa čl. 8. st .4. Poslovnika,  imaju pravo prijedloga amandmana na akte, a amandmani su usvojeni ako se za njih izjasni većina prisutnih.

U skladu sa članom 9. Statuta, koji je usklađen sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“ br.15/21), Skupštinu čine licencirani ovlašteni revizori članovi Komore, uz uvjet da su izmirili obračunatu članarinu u skladu sa važećom Odlukom o iznosu članarina Komori.

Članovi Skupštine mogu putem punomoći ovlastiti druge članove za predstavljanje i zastupanje na Skupštini. Punomoći se dostavljaju Komori prije početka zakazane sjednice Skupštine.

Prijavljivanje

U prilogu, uz materijale,  se nalazi i prijavni obrazac za sjednicu. Putem popunjenog prijavnog obrasca potrebno je dostaviti ime i prezime odnosno imena i prezimena učesnika u radu sjednice Skupštine, te e-mail adresu odnono adrese na koje će vam biti poslan link preko kojeg ćete moći online pristupiti sjednici Skupštine (putem aplikacije Zoom).

Način pristupa elektronskoj sjednici Skupštine

Sjednica će biti održana putem Zoom aplikacije, koju je moguće besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup koji ćemo prijavljenim učesnicima/članovima dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je moguće preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u).

Popunjeni prijavni obrazac za Skupštinu i punomoći za zastupanje i predstavljanje (ukoliko se iste daju) molimo dostaviti na našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najkasnije do 09.03.2022. u 12 sati.

Uz distribuciju  linka za sjednicu Skupštine, prijavljenim članovima Skupštine će biti distribuirano i tehničko uputstvo o načinu glasanja na sjednici.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adresa za sve dodatne informacije i pitanja su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba. 

Pristup prilozima/materijalima je moguć uz prijavu na stranicu odnosno uz korištenje pristupne lozinke.

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7