Obavijest - sjednica Skupštine Komore 14.12.2017 godine sa početkom u 11,00 sati

Obavijest - sjednica Skupštine Komore 14.12.2017 godine sa početkom u 11,00 sati

Sri, 29. Nov. 2017.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine za 14.12.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati u hotelu „Holiday“, Zmaja od Bosne 4, Sarajevo

Na osnovu  člana 9. stav 1. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Odlukom o sazivanju sjednice Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine broj UV-10-33/17 od 08.11.2017 godine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine saziva

Skupštinu Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine
koja će se održati 14.12.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 11,00 sati
u hotelu „Holiday“, Zmaja od Bosne 4, Sarajevo


Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
  2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine,
  3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine,
  4. Usvajanje Plana i programa rada i Finansijskog plana Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine za 2018 godinu,
  5. Donošenje Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
  6. Imenovanje predsjednika i člana Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
  7. Razno.

Članovi Skupštine Revizorske komore FBiH imaju pravo dostaviti Upravnom vijeću u pismenom obliku pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red sjednice Skupštine, odnosno prijedloge za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, najkasnije 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.
Prijedlozi odluka koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, u formi prijedloga o kojem se prisutni mogu izjasniti glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.

Prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata, što podrazumijeva amandmane na već ponuđene prijedloge dokumenata koji se nalaze u prilozima, koji budu dostavljeni u pismenoj formi do 13.12.2017 godine, bit će distribuirani članovima Skupštine i uvršteni u materijal za sjednicu.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su kontakti Revizorske komore FBiH: tel. 033/264-385, 062/677-500; E-mail: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@bih.net.ba

Materijali za sjednicu/prilozi dostupni su na linku ispod ovog teksta, za što je potrebna prijava na stranicu uz korištenje pristupnih podataka.
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7