Obavijest - sjednica Skupštine Komore 19.11.2020 godine sa početkom u 10,00 sati

Obavijest - sjednica Skupštine Komore 19.11.2020 godine sa početkom u 10,00 sati

Sri, 04. Nov. 2020.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine će se održati online

Na osnovu  člana 9. stav 1. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine saziva

Sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine
koja će se održati 19.11.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati

Sjednica će biti održana elektronskim putem, odnosno online, koristeći  Zoom aplikaciju, putem linka za pristup sjednici koji će članovima Skupštine biti dostavljen prije početka sjednice.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
  2. Usvajanje Izvještaja o radu Komore i Financijskog izvještaja za 2019. godinu, sa Izvještajem Odbora za nadzor financijskog poslovanja,
  3. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2021. godinu,
  4. Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
  5. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine,
  6. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o o nadzoru i provjeri kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
  7. Donošenje Odluke o tehničkom mandatu članova Upravnog vijeća čiji četvorogodišnji mandat istječe 18.01.2021. godine, u slučaju nemogućnosti održavanja redovne Skupštine,
  8. Razno.

Članovi Skupštine Revizorske komore FBiH imaju pravo dostaviti Upravnom vijeću u pisanom obliku pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red sjednice Skupštine, odnosno prijedloge za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, najkasnije 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.
Prijedlozi odluka koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, u formi prijedloga o kojem se prisutni mogu izjasniti glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.
Prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata, što podrazumijeva amandmane na već ponuđene prijedloge dokumenata koji se nalaze u distribuiranim prilozima/materijalima, koji budu dostavljeni u pisanoj formi do dana koji prethodi održavanju sjednice, bit će distribuirani članovima Skupštine i uvršteni u materijal za sjednicu.

Način pristupa elektronskoj sjednici Skupštine

Sjednica će biti održana putem Zoom aplikacije, koju je moguće besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup koji ćemo  prijavljenim učesnicima dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je moguće preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u). Za najbolje iskustvo, preporučujemo korištenje uređaja sa video/web kamerom i mikrofonom/slušalicama.

Prijavljivanje 

U prilogu, uz materijale,  se nalazi i prijavni obrazac za sjednicu. Putem popunjenog prijavnog obrasca potrebno je dostaviti e-mail adresu na koje ćemo prijavljenim članovima/učesnicima poslati link i korisničku šifru preko kojih će moći online pristupiti sjednici Skupštine (putem aplikacije Zoom). Napominjemo da je šifra vezana za samo jednog korisnika, odnosno omogućava jednokratnu prijavu.

Molimo u prijavnom obrascu obavezno unijeti podatke (ime i prezime, kontakt) osobe koja će predstavljati društvo za reviziju na Skupštini. Ukoliko se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik (ovlašteno lice) društva, molimo prije početka sjednice e-mailom dostaviti skeniranu punomoć za zastupanje i predstavljanje na Skupštini.

Popunjeni prijavni obrazac za Skupštinu molimo dostaviti na jednu od naših  e-mail adresa: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@gmail.com i/ili  revizorskakomora@bih.net.ba, najkasnije do 18.11.2020. u 10 sati.


Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adresa za sve dodatne informacije i pitanja su:
033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  

Pristup prilozima/materijalima je moguć uz prijavu na stranicu odnosno uz korištenje pristupne lozinke.
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7