Obavijest - sjednica Skupštine Komore 21.09.2018 godine sa početkom u 15,00 sati

Obavijest - sjednica Skupštine Komore 21.09.2018 godine sa početkom u 15,00 sati

Čet, 06. Sep. 2018.


Mjesto održavanja sjednice Skupštine će biti naknadno saopšteno, budući da je planirano sjednicu održati na lokaciji na kojoj će se održati seminar Revizorske komore FBiH, o čemu ćemo članstvo Komore blagovremeno detaljno informirati.

Na osnovu  člana 9. stav 1. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine saziva

Sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine

koja će se održati 21.09.2018. godine, sa početkom u 15,00 sati

Mjesto održavanja sjednice Skupštine će biti naknadno saopšteno, budući da je planirano sjednicu održati na lokaciji na kojoj će se održati seminar Revizorske komore FBiH, o čemu ćemo članstvo Komore blagovremeno detaljno informirati.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
  2. Usvajanje Plana i programa rada Komore i Financijskog plana za 2018. godinu,
  3. Usvajanje Plana i programa rada Komore i Financijskog plana za 2019. godinu
  4. Izbor članova Odbora za nadzor finansijskog poslovanja i Disciplinskog vijeća,
  5. Razno.                         

Posebna napomena vezano za tačku 4. predloženog dnevnog reda:

Sadašnjim članovima Odbora za nadzor finansijskog poslovanja i Disciplinskog vijeća Komore 14.10.2018. godine ističe četvorogodišnji mandat na koji su izabrani na sjednici Skupštine Revizorske komore FBiH, dana 14.10.2014. godine. S tim u vezi potrebno je obaviti izbor članova u ova tijela Komore.

U svrhu pripremanja izbora članova, odnosno očitovanja glasanjem o kandidatima, bilo bi neophodno da članovi Skupštine dostave pisane prijedloge kandidata za članove u ovim tijelima Komore, slanjem obrasca prijedloga (koji se nalazi u prilogu, u sklopu materijala za predloženu tačku 4). Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije 2 dana prije zakazanog dana održavanja Skupštine.

Prijedlozi kandidata i izjave o prihvatanju kandidature za članove Odbora za nadzor finansijskog poslovanja i Disciplinskog vijeća, potpisani od strane podnosioca, tj. predlagača i predloženog kandidata mogu se dostaviti putem pošte ili kao skenirani dokumenti putem E-maila.

Predloženi kandidat je dužan potpisati pismenu izjavu kojom prihvaća kandidaturu.

Ostale napomene:

Članovi Skupštine Revizorske komore FBiH imaju pravo dostaviti Upravnom vijeću u pisanom obliku pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red sjednice Skupštine, odnosno prijedloge za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, najkasnije 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.

Prijedlozi odluka koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, u formi prijedloga o kojem se prisutni mogu izjasniti glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.

Prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata, što podrazumijeva amandmane na već ponuđene prijedloge koji se nalaze u materijalima, koji budu dostavljeni u pisanoj formi do 20.09.2018. godine, bit će uvršteni u materijal za sjednicu.

Za dodatne informacije na raspolaganju su sljedeći kontakti Revizorske komore FBiH: tel. 033/264-385, 062/677-500; E-mail: info@rkfbih.barevizorskakomora@bih.net.ba

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7