Obavijest - sjednica Skupštine Komore 27.02.2018 godine sa početkom u 11,00 sati

Obavijest - sjednica Skupštine Komore 27.02.2018 godine sa početkom u 11,00 sati

Pon, 12. Feb. 2018.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine zakazuje se za 27.02.2018. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo (Velika sala, 5. sprat), ul.La Benevolencija 8, Sarajevo

Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, saziva sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine koja će se održati 27.02.2018. godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo (Velika konferencijska sala, 5. sprat), ul.La Benevolencija 8, Sarajevo

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine;
  2. Usvajanje Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Komore za 2017 godinu, sa Izvještajem Odbora za nadzor finansijskog poslovanja Komore;
  3. Usvajanje Izvještaja o nadzoru i provjeri kvaliteta rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora za 2017 godinu;
  4. Izbor u tijela Komore:
    • 4.1. Izbor predsjednika Komore,
    • 4.2. Izbor jednog člana Upravnog vijeća;
  5. Razno.

Članovi Skupštine Revizorske komore FBiH imaju pravo dostaviti Upravnom vijeću u pismenom obliku pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red sjednice Skupštine, odnosno prijedloge za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, najkasnije 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.
Prijedlozi odluka koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, u formi prijedloga o kojem se prisutni mogu izjasniti glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.
 
Prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata, što podrazumijeva amandmane na već ponuđene prijedloge dokumenata koji se nalaze u prilozima/materijalima, koji budu dostavljeni u pismenoj formi do 26.02.2018. godine, bit će distribuirani i uvršteni u materijal za sjednicu.
 
Za sve dodatne informacije na raspolaganju su sljedeći kontakti Revizorske komore FBiH: tel. 033/264-385, 062/677-500; E-mail: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@bih.net.ba

Materijali za sjednicu/prilozi dostupni su na linku ispod ovog teksta, za što je potrebna prijava na stranicu uz korištenje pristupnih podataka.

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7