Obavijest - sjednica Skupštine Komore 30.09.2021 godine, sa početkom u 10,00 sati

Obavijest - sjednica Skupštine Komore 30.09.2021 godine, sa početkom u 10,00 sati

Uto, 14. Sep. 2021.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine će se održati online

Na osnovu  člana 9. stav 1. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o sazivanju

Sjednice Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine
koja će se održati 30.09.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati

Sjednica će biti održana elektronskim putem, odnosno online, koristeći aplikaciju Zoom, putem linka za pristup sjednici koji će članovima Skupštine koji se prijave za prisustvo i učešće u radu sjednice biti dostavljen prije početka iste.

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
  2. Donošenje Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine,
  3. Razno.

Predloženi dnevni red sjednice Skupštine, u skladu sa članom 7. Poslovnika o radu Skupštine,  može se nadopunjavati dodatnim prijedlozima ako su isti u pisanom obliku dostavljeni Upravnom vijeću najmanje 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine. Prijedlozi koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, odnosno u  formi koja omogućava izjašnjavanje glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima. Članovi Skupštine, u skladu sa čl. 8. st .4. Poslovnika,  imaju pravo prijedloga amandmana na akte, a amandmani su usvojeni ako se za njih izjasni većina prisutnih.

Način pristupa elektronskoj sjednici Skupštine

Sjednica će biti održana putem Zoom aplikacije, koju je moguće besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup koji ćemo  prijavljenim učesnicima dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je moguće preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u).

Prijavljivanje

U prilogu, uz materijale,  se nalazi i prijavni obrazac za sjednicu. Putem popunjenog prijavnog obrasca potrebno je dostaviti e-mail adresu na koje ćemo prijavljenim članovima/učesnicima poslati link preko kojeg će moći online pristupiti sjednici Skupštine (putem aplikacije Zoom).

Molimo u prijavnom obrascu obavezno unijeti podatke (ime i prezime, kontakt) osobe koja će predstavljati društvo za reviziju na Skupštini. Ukoliko se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik (ovlašteno lice) društva, molimo prije početka sjednice e-mailom dostaviti skeniranu punomoć za zastupanje i predstavljanje na Skupštini.

Popunjeni prijavni obrazac za Skupštinu molimo dostaviti na jednu od naših  e-mail adresa: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@gmail.com i/ili  revizorskakomora@bih.net.ba, najkasnije do 29.09.2021. u 10 sati.

Uz distribuciju  linka za sjednicu Skupštine, prijavljenim članovima Skupštine će biti distribuirano i tehničko uputstvo o načinu glasanja na sjednici.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adresa za sve dodatne informacije i pitanja su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba. 

Pristup prilozima/materijalima je moguć uz prijavu na stranicu odnosno uz korištenje pristupne lozinke.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7