Obavijest – vanredna sjednica Skupštine Komore 30.06.2017 godine sa početkom u 15,00 sati

Obavijest – vanredna sjednica Skupštine Komore 30.06.2017 godine sa početkom u 15,00 sati

Sri, 14. Jun. 2017.


Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, saziva vanrednu sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine za 30.06.2017. godine

Na osnovu  člana 9. stav 3. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine saziva

Vanrednu sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine
koja će se održati 30.06.2017. godine, sa početkom u 15,00 sati

Sjednica Skupštine će se održati u Kupresu, konferencijska sala hotela „Adriaski“, tj. na lokaciji na kojoj je zakazano održavanje seminara u organizaciji Revizorske komore.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
  2. Razmatranje aktuelne problematike vezano za aktivnosti nadzora i kontrole kvaliteta društava za reviziju i ovlaštenih revizora; donošenje odluka i zaključaka,
  3. Razno

Članovi Skupštine Revizorske komore FBiH imaju pravo dostaviti Upravnom vijeću u pismenom obliku pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red sjednice Skupštine, odnosno prijedloge za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, najkasnije 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.
Prijedlozi odluka koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, u formi prijedloga o kojem se prisutni mogu izjasniti glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.

Prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata, što podrazumijeva amandmane na već ponuđene prijedloge koji se nalaze u materijalima, koji budu dostavljeni u pismenoj formi do 29.06.2017. godine, bit će uvršteni u materijal za sjednicu.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su sljedeći kontakti Revizorske komore FBiH: tel. 033/264-385, 062/677-500; E-mail: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@bih.net.ba

Materijali za sjednicu/prilozi dostupni su na linku ispod ovog teksta, za što je potrebna prijava na stranicu uz korištenje pristupnih podataka.

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7