Prezentacija izvještaja nezavisnog revizora za revizije finansijskih izvještaja sačinjenih nakon 15. decembra 2016

Prezentacija izvještaja nezavisnog revizora za revizije finansijskih izvještaja sačinjenih nakon 15. decembra 2016

Uto, 28. Feb. 2017.


Prezentacija izvještaja nezavisnog revizora za revizije finansijskih izvještaja sačinjenih nakon 15. decembra 2016. godine u kontekstu revidiranih i novih međunarodnih revizorskih standarda

Novi i revidirani standardi revizorskog izvještavanja čine MSR 700 (Revidirani); novi MSR 701; MSR 705 (Revidirani); MSR 706 (Revidirani); MSR 570 (Revidirani); MSR 260 (Revidirani). Amandmani usklađivanja za ostale MSR su objavljeni u januaru 2015, te aprilu 2015. godine i primjenjuju se za periode koji završavaju na i nakon 15. decembra 2016.godine.

Imajući u vidu da Komisija za računovodstvo i reviziju BiH još uvijek nije objavila gore navedene nove i revidirane revizorske standarde, te učestala pitanja članova i dileme koje su otvorene u smislu prezentacije izvještaja nezavisnog revizora u svjetlu promijenjenih i novih standarda, Revizorska komora FBiH, bez namjere da dopunjava ili prekraja MSR, daje sljedeću smjernicu.

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7