Primjena i kontrola nad primjenom i poštivanjem Tarife revizorskih usluga

Primjena i kontrola nad primjenom i poštivanjem Tarife revizorskih usluga

Sri, 03. Jan. 2024.


Komora obavlja kontrolu primjene i poštivanja Tarife revizorskih usluga

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine će i u 2024. godini, u sklopu planiranih aktivnosti koje se odnose na provedbu funkcije nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora, obaviti kontrolu nad primjenom i poštivanjem Tarife revizorskih usluga odnosno kontrolu nad obračunatim naknadama za usluge revizije od strane društava za reviziju, koja će se sprovesti praćenjem, prikupljanjem, provjerom i analizom podataka odnosno informacija u sklopu aktivnosti Komore koje podrazumijevaju posredni nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora.

Napominjemo da je odredbom člana 89. stav (2) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br.15/21) propisano da je članstvo u Revizorskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine obavezno za društva za reviziju i licencirane ovlaštene revizore. Nadalje, odredbom člana 90. stav (1) tačka f) Zakona propisano je da Revizorska komora utvrđuje i donosi Tarifu revizorskih usluga uz saglasnost Ministarstva finansija FBiH.

Društva za reviziju su dužna primijenjivati Tarifu revizorskih usluga („Službene novine FBiH“ br. 52/15) do donošenja nove u skladu sa članom 90. stav (1) tačka f) Zakona.

>> Dokument

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7