„Revizija računovodstvenih procjena, ocjena rizika revizije, finansijski instrumenti-priznavanje i mjerenje“-interaktivni online seminar, 19.10.2021. godine

„Revizija računovodstvenih procjena, ocjena rizika revizije, finansijski instrumenti-priznavanje i mjerenje“-interaktivni online seminar, 19.10.2021. godine

Čet, 07. Okt. 2021.


Revizorska komora FBiH organizira interaktivni online seminar, koji će se održati 19.10.2021. godine

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovineu okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih uslugadana 19.10.2021. godine,sa početkom u 10,00 sati, organizira interaktivni online seminar - webinar:

„Revizija računovodstvenih procjena, ocjena rizika revizije, finansijski instrumenti-priznavanje i mjerenje“

Sadržaj  webinara

Ø  Ocjena rizika identificiranih tokom revizije

     Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Ø  MSFI 9: Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje

 • Klasifikacija financijskih instrumenata
 • Početno mjerenje financijskih instrumenata
 • Naknadno mjerenje financijskih instrumenata
 • Model očekivanoga kreditnog gubitka
 • Priznavanje očekivanih kreditnih gubitaka

            Predavač: doc.dr.sc. Marko Čular, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Ø  MFSI 7: Financijski instrumenti: objavljivanje

 • Značaj financijskih instrumenata za financijski položaj društva
 • Značaj financijskih instrumenata za rezultate poslovanja društva
 • Ostali podaci za objavu
 • Priroda i doseg rizika koji proizlaze iz financijskih instrumenata

Predavač: doc.dr.sc. Marko Čular, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Ø  MFSI 13: Mjerenje fer vrijednosti

 • Utvrđivanje fer vrijednosti
 • Početno priznavanje fer vrijednosti
 • Tehnike procjene fer vrijednosti
 • Hijerarhija fer vrijednosti
 • Objavljivanje mjerenja fer vrijednosti

Predavač: doc.dr.sc. Marko Čular, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Ø  Revizijski program za računovodstvene procjene – ISA 540

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Ø  Završetak revizije i procedure pregleda

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Način pristupa webinaru

Webinar će biti održan putem aplikacije Zoom, koju je moguće besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup webinaru koji ćemo prijavljenim učesnicima dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je moguće preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u).

Prijavljivanje na webinar

U prilogu ispod teksta se nalazi prijavni obrazac za webinar. Učesnici nam putem popunjenog prijavnog obrasca kojim se prijavljuju trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, odnosno e- mail adrese na koje će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti webinaru (putem aplikacije Zoom).

Molimo popunjeni prijavni obrazac dostaviti na e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najkasnije do 18.10.2021. u 15 sati.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova webinara u iznosu od 40,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova webinara se vrše prije početka webinara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o bodovanju webinara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-71/21 od 7.10.2021 ovaj webinar priznaje kao kontinuiranu profesionalnu edukaciju u trajanju od 7 sati/bodova.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim webinarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

Napomena: Učesnicima će na dan izvođenja webinara od 9.00 sati biti na raspolaganju naša tehnička podrška u slučaju eventualnih poteškoća u vezi online pristupa i praćenja webinara.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7