Seminar: "Izazovi za revizijsku profesiju“, Sarajevo 17.12.2019. godine

Seminar:

Pet, 06. Dec. 2019.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati 17.12.2019. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“

„Izazovi za revizijsku profesiju“

koji će se održati dana 17.12.2019. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati  

Cilj    

U okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga, a u skladu sa okvirom koji predstavljaju međunarodni revizijski standardi, kodeks etike profesionalnih računovođa i metodologija revizije za mala i srednja poduzeća, Revizorska komora će održati  jednodnevni seminar:

„Izazovi za revizijsku profesiju“

Sadržaj Seminara

 • Osiguranje kvaliteta revizije - uvod
  Predavač: Zijad Hasović, Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
 • Učinci promjena Međunarodnih standarda kontrole kvalitete (ISQC1 vs ISQM1 i ISQM2)
  Predavač: dr.sc.Marko Čular, Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu
 • Izazovi za revizijsku profesiju u budućnosti
  Predavač: doc.dr.sc.Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
 • Uloga profesionalnih organizacija računovođa/revizora u nadzoru i osiguranju kvaliteta revizije 
 • Politike za implementaciju djelotvornog sistema za eksterno osiguranje kvaliteta revizije
  Predavač: Zijad Hasović, Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.
 
Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 70,00 KM za članove Komore, što uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, ručak i seminarski materijal. 
Uplate na ime pokrića troškova seminara se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o distribuciji seminarskih materijala

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa seminara. Ograničen broj primjeraka će biti na raspolaganju u printanom obliku, prilikom verifikacije učesnika prije početka seminara. Podsjećamo da će kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore. Ukoliko želite printanu verziju, molimo vas da to istaknete u prijavnom obrascu za seminar.

Informacija o bodovanju seminara

Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH upućen je prijedlog za priznavanje ovog seminara kao kontinuirane profesionalne edukacije u trajanju od 7 sati/bodova.

Prijava na seminar

U prilogu ispod teksta ove obavijesti se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na našu e-mail adresu: info@rkfbih.ba. Molimo da vaše cijenjene prijave dostavite najkasnije do 16.12.2019.

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7