Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije I-dio", 09.11.2017. godine

Seminar

Pon, 30. Okt. 2017.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar na temu „Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije I-dio“, koji će se održati 09.11.2017 u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10.00 sati

REVIZORSKA KOMORA Federacije BiH
organizira jednodnevni seminar na temu

METODOLOGIJA REVIZIJE-STUDIJA SLUČAJA
MODUL 4-ZAKLJUČIVANJE REVIZIJE  I-DIO

koji će se održati dana 09.11.2017 u Sarajevu, hotel Radon plaza,
Džemala Bijedića 185, Zlatni salon (13 sprat), sa početkom u 10 sati 
 

Cilj   

Revizorska komora FBiH razvija aktivnosti edukacije koje imaju za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS), MSFI i MSFI za MSS. Akcenat je na malim i srednjim revizijskim praksama i pomoći njima.

Sadržaj Seminara

Na seminaru će se obraditi slijedeće teme:

  • Rekapitulacija Modula 3 i uvod u Modul 4
  • Revidiranje računovodstvenih procjena , uključujući računovodstvene procjene fer
  • vrijednosti, i s tim povezana  objavljivanja (MRevS 540)
  • Povezane strane
  • Profesionalna procjena –ključni zahtjev u provođenju revizije
  • Stalnost poslovanja
  • Naknadni događaji

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama i diskusijama učesnika. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH je upućen prijedlog za priznavanje ove edukacije kao 7 časova KPE.

Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara i to:

Članovi Komore:  70,00 KM  (odnosi se na ovlaštene revizore učlanjene u Komoru                   
                             i   druge zaposlenike društava za reviziju)

Ostali učesnici:    90,00 KM.

Uplata se vrši prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027

Za učesnike su obezbijeđeni seminarski materijali i ručak.

U prilogu se nalazi prijavni obrazac koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na e-mail adresu: info@rkfbih.ba

Prijave za seminar se mogu dostaviti najkasnije do 08.11.2017. godine.

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7