Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 3-Provođenje revizije", 30.06.2017. i 01.07.2017. godine

Seminar

Sri, 14. Jun. 2017.


Revizorska komora FBiH organizira dvodnevni seminar na temu „Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 3-Provođenje revizije“, koji će se održati 30.06.2017. i 01.07.2017. godine u Kupresu, hotel“AdriaSki“, sa početkom u 10,00 sati oba dana

Cilj    

U skladu sa planom aktivnosti Revizorska komore za 2017.godinu usvojenim na sjednici Skupštine komore 06.04.2017.godine, tačka 4.Plana – „Usklađivanje internih akata Komore“ i utvrđenih prioriteta a koji se odnosi na „Izmjene i dopune Pravilnika o minimalnom obliku i sadržaju radne dokumentacije revizije i njegovog „Dodatka 1“ usvojenog 11.06.2014.godine na način da se oblik i sadržaj radne dokumentacije uskladi sa IFAC –ovim  Vodičem za reviziju malih i srednjih preduzeća i u skladu sa provedenom edukacijom i materijalima usklađenim sa programom Svjetske banke (Metodologija revizije-Moduli 1,2,3 i 4) Revizorska komora će održati dvodnevni seminar:

Metodologija revizije- Studija slučaja Modul 3 – Provođenje revizije

Kao što je to bio slučaj i sa Modulima 1. i 2 i u okviru ovog modula će biti prezentirani i pojašnjeni primjeri oblika, izgleda i sadržaja radne dokumentacije koja prati metodologiju revizije, a koja će biti sastavni dio novog/izmijenjenog Pravilnika o minimalnom obliku i sadržaju radne dokumentacije revizije, čija se objava očekuje do kraja 2017.godine

Sadržaj Seminara

Ovaj modul uključuje:

1 dan:

  • Rekapitulacija studije slučaja, Modul 1 i Modul 2
  • Revizijska dokumentacija i revizijski dokazi – relevantni MrevS
  • Revizijska metoda uzoraka
  • Testovi kontrola

2 dan:

  • Primjena MRevS u specifičnim područjima
  • Revizija objavljivanja u finansijskim izvještajima
  • Suštinski testovi-procedure

Program seminara-Modul 3

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, studiji slučaja te grupnom radu. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Kome je seminar namijenjen

Seminar je namijenjen asistentima revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja i iskusnim revizorima koji su zaduženi za nadzor i kontrolu rada revizorskog tima kao i osobama zaduženim za internu obuku u revizorskim društvima.

Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 150,00 KM za članove Komore i 200 KM za ostale koji nisu članovi Komore, a zainteresirani su da prisustvuju seminaru, što uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak i seminarski materijal. (smještaj nije uključen u participaciju).

U prilogu ispod ovog teksta se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na našu e-mail adresu: info@rkfbih.ba. Molimo da vaše cijenjene prijave dostavite najkasnije do 28.06.2017

Smještaj tokom seminara

Seminar će se održati u hotelu „AdriaSki“ Kupres, Čajuša bb. Članovi i drugi zainteresirani koji žele prisustvovati seminaru sami sebi rezerviraju smještaj. Za učesnike seminara obezbijeđen je popust za smještaj.

Rezervaciju smještaja možete obaviti putem sljedećih kontakata: telefon hotela „AdriaSki“ +387 34 275 100 ili recepcija@adriaski.net Internetska stranica hotela na kojoj možete naći više podataka je: www.adriaski.net  

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7