Seminar: "Prezentiranje izvještaja neovisnog revizora; Statusne promjene i obaveza revizije; Transferne cijene u praksi“, Sarajevo 25.05.2023. godine

Seminar:

Sri, 17. Maj. 2023.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati 25.05.2023. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“ i online

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga, organizira specijalistički seminar:

„Prezentiranje izvještaja neovisnog revizora; Statusne promjene i obaveza revizije; Transferne cijene u praksi“

koji će se održati 25.05.2023. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“ i online,

sa početkom u 10,00 sati 

Sadržaj  seminara

Modul 1

 • Pravni aspekt statusnih promjena
 • Porezni i računovodstveni aspekt statusnih promjena
 • Statusne promjene i revizija-izazovi u praksi

Mubera Brković, Pricewaterhousecoopers d.o.o. Sarajevo

Mirza Bihorac, Pricewaterhousecoopers d.o.o. Sarajevo

Modul 2

 • Ključna revizijska pitanja-uvod i pojam
 • Pregled procesa / procedura koje provodi revizijski tim u kontekstu ključnih revizijskih pitanja
 • Primjeri iz prakse-analiza

Zijad Hasović, Revizorska komora FBiH

Modul 3

 • Rezime pravila o transfernim cijenama u FBiH
 • Kontrole Porezne uprave i transferne cijene-iskustva iz prakse
 • Značaj analize transfernih cijena za revizora

Emir Bjelak, Pricewaterhousecoopers d.o.o. Sarajevo

Modul 4

 • Uvod i struktura revizijskog izvještaja;
 • MRevS 701
 • MRevS 570

Zijad Hasović, Revizorska komora FBiH

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 90,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Seminar će se održati 25.05.2023. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati. Ukoliko na dan održavanja niste u mogućnosti prisustvovati seminaru u hotelu „Radon Plaza“, seminaru ćete moći pristupiti online putem aplikacije Zoom, preko linka koji će zainteresiranima biti dostavljen i preko kojeg će biti omogućen prijenos seminara.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti na našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najkasnije do 24.05.2023. u 15 sati.

Učesnici koji žele seminaru pristupiti online nam putem prijavnog obrasca trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, na koju će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti seminaru (putem aplikacije Zoom).

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-43/23 od 16.05.2023 ovaj seminar odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 sati/bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica. Sukladno čl.10. st. 4. Pravilnika o prijavljivanju, odobravanju i nadzoru organiziranih oblika kontinuiranog profesionalnog razvoja članova računovodstvene i srodnih profesija broj PPO-1/12-2022, a obzirom na obuhvat, oblasti i sadržaj tema svih prijavljenih modula u pojedinačnom programu, od ukupnog broja bodova 7 bodova se priznaje kao specijalistička obuka.

Dodatne informacije o seminaru

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka izvođenja seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa. Ograničen broj primjeraka za učesnike koji budu prisutni u „Radon Plazi“ će biti na raspolaganju u printanom obliku. Ukoliko želite printanu verziju, molimo vas da to istaknete u prijavnom obrascu za seminar. Podsjećamo da će, kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore.

Za prisutne učesnike seminara u hotelu „Radon plaza“, u glavnoj pauzi će biti obezbijeđen ručak.

Kontakt info

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim seminarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

>> prijavni obrazac

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7