Seminar "Prezentiranje izvještaja nezavisnog revizora u kontekstu novih i revidiranih MRevS", 26.04.2017. godine

Seminar

Čet, 13. Apr. 2017.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar na temu „Prezentiranje izvještaja nezavisnog revizora u kontekstu novih i revidiranih MRevS“, koji će se održati 26.04.2017 u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10.00 sati

Cilj    

Revizorska komora FBiH razvija aktivnosti edukacije koje imaju za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS). Akcenat je na malim i srednjim revizijskim praksama i pomoći njima.

Sadržaj Seminara

Na seminaru će se obraditi slijedeće teme:

  • Novi i izmijenjeni Međunarodni revizorski standardi
  • Izvještaj revizora o FI i revizijski postupci: ključne izmjene, fokus na ključna pitanja revizije, izgled novog izvještaja, uticaj na upravu
  • Izvještaj revizora-praktični primjeri

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama i diskusijama učesnika. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-41-17 od 10.04.2017  priznaje ovu edukaciju kao 7 časova KPE.

Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara i to:

Članovi Komore: 70,00 KM  (odnosi se na ovlaštene revizore učlanjene u Komoru i druge zaposlenike društava za reviziju)
Ostali učesnici: 90,00 KM.

Uplata se vrši prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj:  1610000092240027

Za učesnike su obezbijeđeni materijali i ručak.

U prilogu ispod ovog teksta se nalazi prijavni obrazac koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na e-mail adresu: info@rkfbih.ba

Broj mjesta za ovaj seminar je limitiran. Zbog ograničenosti kapaciteta sale molimo da prijave za seminar dostavite najkasnije do 24.04.2017 godine (ponedjeljak), kako bismo pravovremeno mogli raspolagati brojem učesnika u svrhu organizacije.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti pozivom na brojeve telefona 033/264-385, odnosno 062/677-500.

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7