Seminar: “Procjena bilansnih pozicija i relativna procjena“, Sarajevo 24.11.2023. godine

Seminar: “Procjena bilansnih pozicija i relativna procjena“, Sarajevo 24.11.2023. godine

Pon, 20. Nov. 2023.


Revizorska komora FBiH organizira seminar, koji će se održati 24.11.2023. godine u Sarajevu, „Radon Plaza“ hotel i online putem Zoom platforme

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

organizira specijalistički seminar:

„Procjena bilansnih pozicija i relativna procjena“

koji će se održati 24.11.2023. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, kao i online, putem Zoom platforme, sa početkom u 10,00 sati 

Sadržaj  seminara

Modul 1: Procjenjivanje nematerijalne imovine

 • Vrste nematerijalne imovine,
 • Vrednovanje nematerijalne imovine prema MRS 38 i prema MSFI 3; Vrednovanje goodwilla,
 • Metode vrednovanja nematerijalne imovine prema Međunarodnom standardu procjene vrijednosti 210

dr.sc.Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Modul 2: Procjenjivanje stalne nefinancijske imovine

 • Procjena nadoknadive vrijednosti stalne nefinansijske imovine
 • Procjena fer vrijednosti stalne nefinancijske imovine

dr.sc.Dragan Gabrić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Modul 3: Procjenjivanje potraživanja od kupaca

 • Modeli početnog i naknadnog priznavanja
 • Pojednostavljeni model naknadnog vrednovanja
 • Procjena očekivanih kreditnih gubitaka kod potraživanja od kupaca prema MSFI 9
 • Analiza faza i koraka kod procjene očekivanih kreditnih gubitaka kod potraživanja od kupaca

dr.sc.Dragan Gabrić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Modul 4: Relativna procjena

 • Relativno vrednovanje
 • Uporaba Multiplikatora vrijednosti pri procjeni
 • Uporaba Multiplikatora kapitala pri procjeni

dr.sc.Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 90,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Seminar će se održati 24.11.2023. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati.

Ukoliko na dan održavanja niste u mogućnosti prisustvovati seminaru u hotelu „Radon Plaza“, seminaru ćete moći pristupiti online putem aplikacije Zoom, preko linka koji će zainteresiranima biti dostavljen i preko kojeg će biti omogućen prijenos seminara.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najkasnije do 23.11.2023. u 15 sati.

Učesnici koji žele seminaru pristupiti online nam putem prijavnog obrasca trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, na koju će im biti poslan link preko kojeg će biti moguće online pristupiti seminaru (putem aplikacije Zoom).

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-106/23 od 20.11.2023 ovaj seminar odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 sati/bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica. Sukladno čl.10. st. 4. Pravilnika o prijavljivanju, odobravanju i nadzoru organiziranih oblika kontinuiranog profesionalnog razvoja članova računovodstvene i srodnih profesija broj PPO-1/12-2022, a obzirom na obuhvat, oblasti i sadržaj tema svih modula u ovom pojedinačnom programu, od ukupnog broja bodova 5 bodova se priznaje kao specijalistička obuka, dok se 2 boda priznaju kao opća obuka.

Dodatne informacije o seminaru

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka izvođenja seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa. Ograničen broj primjeraka za učesnike koji budu prisutni u „Radon Plazi“ će biti na raspolaganju u printanom obliku. Ukoliko želite printanu verziju, molimo vas da to istaknete u prijavnom obrascu za seminar. Podsjećamo da će, kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore.

Za prisutne učesnike seminara u hotelu „Radon plaza“, u glavnoj pauzi će biti obezbijeđen ručak.

Kontakt info

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim seminarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

>>> PRIJAVNI OBRAZAC

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7