Seminar: „Računovodstveni i revizijski aspekti primjene MRevS 220 (izmijenjen); Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom MSUK 1 i MSUK 2“, april 2024. godine

Seminar: „Računovodstveni i revizijski aspekti primjene MRevS 220 (izmijenjen); Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom MSUK 1 i MSUK 2“, april 2024. godine

Sri, 27. Mar. 2024.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati u aprilu 2024. godine, u Mostaru, Sarajevu i Tuzli

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovineu okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

organizira specijalistički seminar:

„Računovodstveni i revizijski aspekti primjene MRevS 220 (izmijenjen); Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom MSUK 1 i MSUK 2“

koji će se održati 

 

05.04.2024, u Mostaru,

18.04.2024, u Sarajevu,

23.04.2024, u Tuzli,

u vremenu od 09:30 do 16:00 sati

Sadržaj  seminara

Modul 1:

Međunarodni revizijski standard 220 (izmijenjen)-

Upravljanje kvalitetom za reviziju finansijskih izvještaja

  Modul 2:

Međunarodni standard upravljanja kvalitetom(MSUK 1)

  Modul 3:

Međunarodni standard upravljanja kvalitetom(MSUK 2)

Predavač: Zijad Hasović, Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 90,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Seminar će biti održan:

  • 05.04.2024. godine u Mostaru, hotel „Buna“, Buna bb, Mostar, sa početkom u 9.30 sati
  • 18.04.2024. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, Džemala Bijedića 185, Sarajevo, sa početkom u 9.30 sati
  • 23.04.2024. godine u Tuzli, hotel „Salis“, Soli 4, Tuzla, sa početkom u 9.30 sati

Prijava na seminar

U prilogu, ispod ovog teksta, se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti na našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba.

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-30/24 od 26.03.2024 ovaj seminar odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica. U skladu sa čl.10. st. 4. Pravilnika o prijavljivanju, odobravanju i nadzoru organiziranih oblika kontinuiranog profesionalnog razvoja članova računovodstvene i srodnih profesija broj PPO-1/12-2022, a obzirom na obuhvat, oblasti i sadržaj tema svih modula u ovom pojedinačnom programu, od ukupnog broja bodova 5 bodova se priznaje kao specijalistička obuka, dok se 2 boda priznaju kao opća obuka.

Dodatne informacije o seminaru

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka izvođenja seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa. Podsjećamo da će, kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore.

Za prisutne učesnike seminara u glavnoj pauzi će biti obezbijeđen ručak.

Kontakt info

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim seminarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

PRIJAVNI OBRAZAC

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7