Seminar: „Revizija financijskih izvještaja vs. srodne revizijske usluge: međunarodni standardi koji uređuju ovo područje i zakonska regulativa "

Seminar: „Revizija financijskih izvještaja vs. srodne revizijske usluge: međunarodni standardi koji uređuju ovo područje i zakonska regulativa

Pon, 15. Jul. 2019.


REVIZORSKA KOMORA Federacije BiH
organizira jednodnevni seminar:

 
„Revizija financijskih izvještaja vs. srodne revizijske usluge:  međunarodni standardi koji uređuju ovo područje i zakonska regulativa“

koji će se održati dana 24.07.2019. godine u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati  

Cilj    

U okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga, a u skladu sa okvirom koji predstavljaju međunarodni revizijski standardi, kodeks etike profesionalnih računovođa i metodologija revizije za mala i srednja poduzeća, te materijalima usklađenim sa programom Svjetske banke, Revizorska komora će održati  jednodnevni seminar:

„Revizija financijskih izvještaja vs. srodne revizijske usluge:  međunarodni standardi koji uređuju ovo područje i zakonska regulativa“

Sadržaj Seminara

 • •    Uvod: 
  • Izvještaj o workshop-u Svjetske banke, Centar za reformu u financijskom izvještavanju,  u sklopu programa EU REPARIS, 
  • Analiza napretka u reformi financijskog izvještavanja i revizije te u javnom nadzoru u revizijskoj profesiji, u regionu i lokalno
  • Informacija o budućim aktivnostima kako bi se osiguralo kvalitetno provođenje reforme s posebnim akcentom na javnom nadzoru nad profesijom
  • Upoznavanje sa osnovama IESBA –  Opće metodologije za inspekciju u sklopu aktivnosti javnog nadzora nad revizijskom profesijom (engl.: CAIM)  

Predavač: Esma Kovačević, Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

 • •    Izazovi primjene novog kodeksa etike za računovodstvenu i revizijsku profesiju 
  • Razvoj novog Kodeksa – kako, kada, zašto?
  • Arhitektura novog Kodeksa
  • Uporedni pregled promjena koje nosi novi Kodeks u odnosu na stari
  • Internacionalni standardi neovisnosti
  • Izazovi za profesiju – obavljanje nerevizijskih usluga, pitanje neovisnosti, sukob interesa, praćenje primjene Kodeksa

Predavač: doc.dr.sci. Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • Odbor za reviziju: nove tehnologije kao instrument za nadzor
  • Okvir nadzora koji ima Odbor za reviziju, uticaj na financijske izvještaje-vještačka intiligencija; uticaj na financijske izvještaje - automatizacija procesa pomoću robota
  • Razmatranje pitanja koja postavlja odbor za reviziju menadžmentu
  • Razmatranje pitanja koja postavlja odbor za reviziju eksternom revizoru - uticaj na reviziju

Predavač: Zijad Hasović, Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

 

 • Ostali revizijski angažmani sa i bez izražavanja uvjerenja
  • Pojam dogovorenih procedura (AUP: engl. Agreed - upon Procedures)
  • MSPU 4400 – Angažmani u vezi sa obavljanjem dogovorenih  procedura u vezi sa financijskim informacijama
  • MSPU 4410 – Angažman na sastavljanju financijskih izvještaja (kompilacija)
  • MSU 2400 – Međunarodni standard za angažmane uvida – izmjenjen

Predavač: Esma Kovačević, Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.
 
Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 70,00 KM za članove Komore, što uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, ručak i seminarski materijal. 
Uplate na ime pokrića troškova seminara se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o distribuciji seminarskih materijala

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa seminara. Ograničen broj primjeraka će biti na raspolaganju u printanom obliku, prilikom verifikacije učesnika prije početka seminara. Mišljenja smo da je ovaj vid prethodne distribucije prezentacija elektronskim putem praktičniji u cilju bolje pripreme za rad, a također i iz razloga ekonomičnosti i zaštite okoliša. Podsjećamo da će kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore. Ukoliko želite printanu verziju, molimo vas da to istaknete u prijavnom obrascu za seminar.

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-43/19 od 11.07.2019  ovaj seminar priznaje kao kontinuiranu profesionalnu edukaciju u trajanju od 7 sati/bodova.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na našu e-mail adresu: info@rkfbih.ba. Molimo da vaše cijenjene prijave dostavite najkasnije do 23.07.2019.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7