Seminar: "Revizija u svjetlu Zakona o javnim nabavkama BiH i forenzičke analize te dogovaranje uslova revizijskih angažmana i procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja“, Sarajevo 22.11.2019. godine

Seminar:

Čet, 14. Nov. 2019.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati 22.11.2019. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“

REVIZORSKA KOMORA Federacije BiH
organizira jednodnevni seminar:

„Revizija u svjetlu Zakona o javnim nabavkama BiH i forenzičke analize
te dogovaranje uslova revizijskih angažmana i procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja“

koji će se održati dana 22.11.2019. godine u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati  

Cilj    

U okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga, a u skladu sa okvirom koji predstavljaju međunarodni revizijski standardi, kodeks etike profesionalnih računovođa i metodologija revizije za mala i srednja poduzeća, te važeća zakonska regulativa u BiH, Revizorska komora će održati  jednodnevni seminar:

„Revizija u svjetlu Zakona o javnim nabavkama BiH i forenzičke analize te dogovaranje uslova revizijskih angažmana i procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja“

Sadržaj Seminara

 • Prihvatanje i nastavak saradnje sa klijentom i dogovaranje uslova revizijskih angažmana
  Predavač: Zijad Hasović, Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
 • Forenzička analiza finansijskih izvještaja u funkciji procjene rizika značajno pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima uslijed prijevare
  Predavač: prof.dr.Ševala Isaković-Kaplan, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Nabavka i dogovaranje revizijskih usluga s aspekta Zakona o javnim nabavkama BiH
  Predavač: Vildan Đurović, ekspert za javne nabavke
 • Razmatranje internih kontrola i testovi kontrola
 • Evropska jedinstvena metodologija kontrole kvaliteta revizije
 • Predavač: Zijad Hasović, Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 70,00 KM za članove Komore, što uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, ručak i seminarski materijal.

Uplate na ime pokrića troškova seminara se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o distribuciji seminarskih materijala

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa seminara. Ograničen broj primjeraka će biti na raspolaganju u printanom obliku, prilikom verifikacije učesnika prije početka seminara. Podsjećamo da će kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore. Ukoliko želite printanu verziju, molimo vas da to istaknete u prijavnom obrascu za seminar.

Informacija o bodovanju seminara

Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH upućen je prijedlog za priznavanje ovog seminara kao kontinuirane profesionalne edukacije u trajanju od 7 sati/bodova.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na našu e-mail adresu: info@rkfbih.ba. Molimo da vaše cijenjene prijave dostavite najkasnije do 21.11.2019.

 

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7