Seminar: „Uloga Revizijskog odbora u nadziranju finansijskog izvještavanja; ESG izvještavanje i proces njegove revizije i provjere; MRevS 315 (izmijenjen)- Identifikacija i procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja i MRevS 300- revizorove reakcije

Seminar: „Uloga Revizijskog odbora u nadziranju finansijskog izvještavanja; ESG izvještavanje i proces njegove revizije i provjere; MRevS 315 (izmijenjen)- Identifikacija i procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja i MRevS 300- revizorove reakcije

Uto, 30. Apr. 2024.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati 10.05.2024. u Sarajevu i online

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

organizira specijalistički seminar:

Uloga Revizijskog odbora u nadziranju finansijskog izvještavanja; ESG izvještavanje i proces njegove revizije i provjere; MRevS 315 (izmijenjen)- Identifikacija i procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja i MRevS 300- revizorove reakcije na procijenjene rizike

koji će se održati 10.05.2024. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, kao i online, putem Zoom platforme, sa početkom u 09:30 sati 

Sadržaj  seminara

Modul 1:

Uloga revizijskog odbora u nadziranju finansijskog izvještavanja; ESG izvještavanja i procesa njihove revizije i provjere

  Modul 2:

MRevS 315 (izmijenjen)- Identifikacija i procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja

  Modul 3:

MRevS 300- Revizorove reakcije na procijenjene rizike.

   Predavač: prof.dr.sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 90,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Seminar će se održati 10.05.2024. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 09:30 sati.

Ukoliko na dan održavanja niste u mogućnosti prisustvovati seminaru u hotelu „Radon Plaza“, seminaru ćete moći pristupiti online putem aplikacije Zoom, preko linka koji će zainteresiranima biti dostavljen i preko kojeg će biti omogućen prijenos seminara.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti na jednu našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba,  najkasnije do 09.05.2024. u 16 sati.

Učesnici koji žele seminaru pristupiti online nam putem prijavnog obrasca trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, na koju će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti seminaru (putem aplikacije Zoom).

Informacija o bodovanju seminara

Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH upućen je prijedlog za vrednovanje ovog seminara kao 7 sati/bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica.

Dodatne informacije o seminaru

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka izvođenja seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa. Podsjećamo da će, kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore.

Za prisutne učesnike seminara u hotelu „Radon plaza“, u glavnoj pauzi će biti obezbijeđen ručak.

Kontakt info

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim seminarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

>>Prijava

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7