Skupština Revizorske komore FBiH; Sarajevo, 25.04.2024. godine

Skupština Revizorske komore FBiH; Sarajevo, 25.04.2024. godine

Uto, 09. Apr. 2024.


Skupština Revizorske komore FBiH; Sarajevo, 25.04.2024. godine

Obavijest o zakazivanju sjednice Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine:

Na osnovu  čl. 10.t. 1. i čl. 11. st. 1. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o sazivanju

Sjednice Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednica će biti održana u Sarajevu, 25.04.2024. godine,

hotel „Radon Plaza“, sala 13. sprat, sa početkom u 11.00 sati

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
  2. Usvajanje Izvještaja o radu za 2023. godinu
  3. Usvajanje Finansijskog izvještaja za 2023. godinu
  4. Godišnji izvještaj o kontroli kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora za 2023. godinu
  5. Utvrđivanje Plana rada za 2024. godinu
  6. Utvrđivanje Finansijskog plana za 2024. godinu
  7. Donošenje Pravilnika o nadzoru i kontroli kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora
  8. Razmatranje prijedloga i utvrđivanje Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH
  9. Izbor jednog člana Upravnog vijeća

Predloženi dnevni red sjednice Skupštine, u skladu sa članom 6. Poslovnika o radu Skupštine,  može se nadopunjavati dodatnim prijedlozima ako su isti u pisanom obliku dostavljeni Upravnom vijeću najmanje 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine. Prijedlozi koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, odnosno u  formi koja omogućava izjašnjavanje glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.

U skladu sa čl. 7. Poslovnika, ako se radi o donošenju općih akata, glasa se o prijedlogu koji je utvrdilo Upravno vijeće Komore i koji je objavljen uz dnevni red i poziv na Skupštinu, ili uz poziv na Skupštinu objavljen na web stranici Komore. Članovi Skupštine imaju pravo prijedloga amandmana na akte, a amandmani su usvojeni ako se za njih izjasni većina prisutnih. Amandmani na predložene akte dostavljaju se Upravnom vijeću Komore najmanje 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.

U skladu sa čl. 9. Statuta, Skupštinu čine licencirani ovlašteni revizori članovi Komore, uz uvjet da su izmirili obračunatu članarinu u skladu sa važećom Odlukom o iznosu članarina Komori.

Članovi Skupštine, u skladu sa čl. 3. Poslovnika o radu Skupštine, mogu putem punomoći ovlastiti druge članove za predstavljanje i zastupanje na Skupštini. Punomoći se dostavljaju Komori prije početka zakazane sjednice Skupštine.

Molimo sve koji nisu izmirili obaveze godišnje članarine Komori da to učine, kako bi ispunili uslov za učešće u radu sjednice Skupštine.

Prijavljivanje

U prilogu, uz materijale,  se nalazi i prijavni obrazac za sjednicu. Putem popunjenog prijavnog obrasca potrebno je dostaviti ime i prezime odnosno imena i prezimena učesnika u radu sjednice Skupštine.

Popunjeni prijavni obrazac za Skupštinu i punomoći za zastupanje i predstavljanje (ukoliko se iste daju) molimo dostavite na  našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najkasnije do 18.04.2024.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adresa za sve dodatne informacije i pitanja su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba. 

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali za sjednicu, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7